Przejdź do treści
KMW-INVEST » Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY rOZWÓJ

     KMW-INVEST jest prywatną firmą założoną w 2008 roku. Jesteśmy przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w działalności produkcyjnej, ukierunkowanej na prace zlecone, kontraktowe, dla firm i osób prywatnych.
Produkujemy i dostarczamy wszelkie produkty na potrzebę i zgodnie z życzeniem Klientów.

     Posiadamy bogatą wiedzę i dorobek w dziedzinach związanych z produkcją metalową, stolarską, obróbką tworzyw sztucznych.
Z uwagą obserwujemy najnowocześniejsze trendy i rozwiązania produkcyjne oraz doposażamy firmę w kolejne rozwiązania technologiczne.

     Wiedza ta pozwala nam przygotować ofertę zaspokajającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.
Nasz zespół to grupa kompetentnych, doświadczonych i zaangażowanych specjalistów przygotowujących produkty z zakresu szeroko rozumianych mebli sklepowych.

     Nasz sukces polega w głównej mierze na tworzeniu partnerskich więzi między firmą, jej Klientami i pracownikami oraz całym otoczeniem ekonomicznym firmy. Jesteśmy przedsiębiorstwem etycznym, nowoczesnym i odpowiedzialnym za własne działania.

     Posiadamy wdrożony Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że proces ich obsługi jest tworzony tak, aby jak najlepiej zaspokajał ich potrzeby, oraz że podlega regularnej kontroli przez niezależny, zewnętrzny podmiot – firmę certyfikującą.

Wizja i misja firmy KMW-INVEST w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju

      Misja KMW-INVEST:

     – Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta przy jednoczesnym uwzględnianiu interesów KMW-INVEST
     – Ciągłe doskonalenie i nadzór nad procesami usługowymi, i produkcyjnymi.


      Wizja KMW-INVEST:

      – Uzyskać zadowolenie klienta, w jak najwyższym, możliwym stopniu
      – Terminowa realizacja harmonogramu prac
      – Utrzymanie jakości produktów na stabilnym poziomie
      – Automatyzacja procesów produkcyjnych.


      SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

    4.1. Działania prospołeczne i wpływ na lokalne społeczności
Firma KMW-INVEST jest świadoma, iż działa i istnieje w społeczności, w obrębie której działa. Rozwijanie pozytywnych kontaktów z lokalnymi społecznościami stanowi dla nas obopólną korzyść.
     Po pierwsze, owocują one długotrwałym i stabilnym zaufaniem dostawców, klientów oraz partnerów biznesowych i społecznych.
     Po drugie, – wpływają bezpośrednio na skuteczne budowanie znajomości marki, dobrej reputacji firmy oraz promocję sprzedaży usług i produktów.
      Realizowane przez nas działania społeczne są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstwa i społeczności lokalnej, zakładając od początku korzyści, które muszą równoważyć się zarówno po stronie danej grupy społecznej jak i firmy.

     KMW-INVEST współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (ul. Dworcowa 25 w Inowrocławiu) w działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej młodzieży usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej.

    4.2. Przestrzeganie praw pracowniczych Największym kapitałem i kluczową siłą rozwojową całej firmy KMW-INVEST są jej pracownicy.
Ich satysfakcja z pracy przekłada się wprost proporcjonalnie na wyniki i rozwój przedsiębiorstwa.
     Dzięki satysfakcji z pracy, nasi pracownicy odpowiedzialniej i z zapałem angażują się w powierzone im zadania, bardziej utożsamiają się z firmą, a przez to są mniej skłonni aby ją opuścić.
Pracownicy zaangażowani w pracę są bardziej produktywni, dzięki czemu wzrasta poziom świadczonych przez nich usług.
To z kolei owocuje wzrostem zaufania i lojalności klientów, korzystających z usług naszej firmy.
     Te wszystkie czynniki wspólnie przyczyniają się do lepszego rozwoju przedsiębiorstwa.

     Firma realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia na różnych płaszczyznach swojej działalności.
     Pierwszą z płaszczyzn jest równość szans w dostępie do zatrudnienia. Obecnie w firmie pracuje 115 pracowników w tym 9 kobiet oraz 106 mężczyzn. Stanowiska kierownicze obejmowane są zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Najmłodszym pracownikiem jest osoba mająca 21 lat a najstarszym mająca 59 lat. Firma 
KMW-INVEST umożliwia osobom studiującym w odbyciu praktyk i zapoznania się z dziedzinami pracy w dziale handlowym, technologicznym, produkcyjnym. 

     W naszej firmie dążymy do realizacji działań zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami oraz ogólnie przyjętymi standardami równych możliwości zatrudnienia, a także tymi dotyczącymi zróżnicowania i zakazu mobbingu.
W firmie wszyscy pracownicy są sobie równi – niezależnie od płci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, religii, wyznania, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, czy upośledzenia wszyscy mają równe szanse na kreowanie swojej własnej ścieżki rozwoju.
     Liczy się natomiast profesjonalne i odpowiedzialne podejście do wykonywanych obowiązków. Przy równym traktowaniu wszystkich pracowników, firma dąży jednocześnie do promowania kultury zróżnicowania – co powinno być rozumiane jako poszanowanie wartości i wyznań, opinii, doświadczeń i prawa każdego pracownika do własnego zdania.

     Drugą z płaszczyzn jest ciągłe dążenie do szkolenia naszych pracowników, w których uczestniczy cały personel, jak i również szkolenia indywidualne prowadzone przez odpowiednie jednostki.
Każdy z pracowników ma równy dostęp do systemu edukacji zawodowej. Rozumiana przez pryzmat dwóch powyższych przesłanek polityka kadrowa ma na celu zapewnienie najwyższych standardów równego traktowania i równych szans wszystkich pracowników.
Firma wprowadziła zasadę równości, mającą swój wyraz w oferowaniu równych szans wszystkim pracownikom, co jest widoczne w braku jakiejkolwiek dyskryminacji w procesie naboru, przy awansach czy rezygnacji z pracy.

     Podczas procesu rekrutacji firma stosuje takie same kryteria zarówno wobec kobiet, Jak i mężczyzn. Kobiety mają takie same szanse na zatrudnienie jak mężczyźni, a ich kwalifikacje i umiejętności weryfikowane są za pomocą ogólnie przyjętych kryteriów dla danego stanowiska pracy, jednakowych w przypadku wszystkich kandydatów, bez względu na płeć, wiek i inne czynniki.
     W procesie rekrutacji dokonywana jest analiza rynku pracy w miejscowości, w której ma być wykonywana praca oraz dopasowanie progów wynagrodzeń do obowiązującego regulaminu wynagradzania, z uwzględnieniem wymagań lokalnego rynku pracy. Upublicznienie informacji o rekrutacji następuje poprzez ogłoszenie w prasie i na stronach internetowych ze szczególnym określeniem wymagań dla poszczególnych stanowisk.

     4.3.  Ochrona środowiska
     Na przełomie ostatnich kilkunastu lat coraz więcej uwagi przy zarządzaniu działalnością przedsiębiorstw poświęca się kwestiom ochrony środowiska.
     Firma KMW-INVEST, zdając sobie sprawę z tego faktu, przestrzega licznych wymogów określonych w unijnych przepisach
o ochronie środowiska.
Ponadto ochrona środowiska ze strony przedsiębiorstw zależy również od dobrowolnego uznania tego obowiązku.
     W naszym przedsiębiorstwie zarządzanie środowiskiem naturalnym traktowane jest jako ważny wycinek całokształtu zadań kierownictwa, który ma na celu stworzenie podstaw dla sytuacji, w której każdy pracownik będzie planował i wykonywał swoje zadania biorąc
pod uwagę w jak największym stopniu ochronę środowiska naturalnego.      Dyrekcja podejmuje wszelkie działania w ramach szeroko pojętych procedur i metod postępowania, które niezbędne są dla konsekwentnego zarządzania z uwzględnieniem ochrony środowiska.
    Usługi świadczone przez KMW-INVEST są w 100% bezpieczne dla środowiska. Jest to bardzo ważny aspekt dla firmy, która we wszystkich swoich działaniach stara się optymalizować technologię aby była jeszcze mniej energochłonna i przyjazna dla środowiska. Wdrażanie tego typu strategii wymaga jednak od naszej firmy ciągłych inwestycji, wdrażania innowacyjnych technologii i zapewnienia edukacji, poczynając od szeroko rozumianego kierownictwa, po każdego pracownika KMW-INVEST.

    Każdy z pracowników jest zatem świadomy w jaki sposób kierować swoją pracą, by w rezultacie nie wywoływała ona negatywnego wpływu na środowisko. Ochrona środowiska jest w dużej mierze uzależniona od technologii, jakie wykorzystujemy.
Mając na uwadze ten fakt, firma KMW-INVEST dąży do wprowadzania ciągłych innowacji (technologicznych, produktowych, procesowych).

   Reasumując, należy zatem podkreślić, że polityka środowiskowa firmy KMW-INVEST odzwierciedla zobowiązania przedsiębiorstwa w zakresie jego dostosowywania się do przepisów prawnych.
    Jest okresowo weryfikowana i dostosowywana do zmian otoczenia.
Zarząd dokłada wszelkich starań, aby była zrozumiała dla wszystkich pracowników. Pracownicy powinni być świadomi własnej odpowiedzialności za stałe oraz skuteczne proekologiczne działanie swoje i naszej firmy.
    Zdajemy sobie sprawę, iż pozytywny wpływ na środowisko naturalne ma również inne pozytywne korzyści, do których zaliczyć należy m.in.: społeczną akceptację funkcjonowania przedsiębiorstwa, podniesienie renomy wśród klientów, podniesienie wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach partnerów, motywacji załogi, minimalizację kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa (np. poprzez minimalizację ilości i kosztu utylizacji wytwarzanych odpadów, ograniczenie zanieczyszczeń etc.), zdobycie przewagi nad konkurencją (firmy przodujące w nowoczesnych rozwiązaniach popierają zaostrzenie norm dotyczących ochrony środowiska), ułatwienie dostępu do kapitału, ułatwienie uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności, zwiększenie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, składowania i pakowania, tworzenie nowych produktów i technologii lub nawet nowych rynków opartych na procesach przyjaznych środowisku.

Otwórz czat
Możemy w czymś pomóc?
Dzień dobry!
Czy masz jakieś pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Pisz śmiało. :)